ElCiudadano.gob.ec

 Breaking News

Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

    Shuk ruranami Lago Agriopi,  34 ayllu llaktapi, chuspikunamanta harkarinpak kallarin

Shuk ruranami Lago Agriopi, 34 ayllu llaktapi, chuspikunamanta harkarinpak kallarin

Lago Agrio (Sucumbíos). – Ayllu llaktakunapi kawsakkuna chuyaklla kawsachunmi, ‘Ñuka ayllu llakta chuspi illak’ shutiyuk ruranataka uyachirka. Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article
    81.000 chapakpash, makanakukpashmi Llaktapi Kawsakkunata Tapunapi ama llaki tiyachun rikuriyanka

81.000 chapakpash, makanakukpashmi Llaktapi Kawsakkunata Tapunapi ama llaki tiyachun rikuriyanka

Quito (Pichincha).- Makanakukkunapash, chapakkunapashmi Llaktapi Kawsakkunata Tapuna manarak kallarikpipash, ña tiyakpipash, kipapash rikuriyanka. Shuk kanchis Suyupa Wasiwanmi rikuriyanka. Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article
    Kamak warmimi Machala yachana wasita utiyalla allichichun mañan

Kamak warmimi Machala yachana wasita utiyalla allichichun mañan

Machala (El Oro). – Yachana wasipa muyuntipi kak pirkakuna tunirishkamanta, yachakunkapak ukukuna mana tiyashkamanta, ima tiyashkakuna mawka mawka kashkamanta, tamiya killakuna yaku ukupi kashkamanta, ashtaka chuspikuna tiyashkamanta, armana ukukuna mapa mapa kashkamanta, yachakuna ukukunaman yaku yaykushkamanpashtami, Rosa López Machuca El Oro markapak kamak warmika shikan pushakkunata Machala yachana wasita allichichun

Read Full Article
    Lenín Moreno Llakta Pushak: “Santo Domingo – Quevedo – Babahoyo – Jujan ñanta kinkrayman mirachinkapak rurakkunata kayakrinchikmi”

Lenín Moreno Llakta Pushak: “Santo Domingo – Quevedo – Babahoyo – Jujan ñanta kinkrayman mirachinkapak rurakkunata kayakrinchikmi”

Babahoyo (Los Ríos).- Lenín Moreno Llakta Pushakmi, kay jueves punchaka, Babahoyopi kashpaka, Santo Domingo – Quevedo – Babahoyo – Jujan 170 km suni ñanta kinkrayman mirachikrikushkata, chashna mirachishka kipa, shuk hatun ñan tukunatami willarka. Kayta rurankapakka 1.000 hunu dólarta minishtishkata, kayta Suyupash, llankachik wasipash rurakrikushkata uyachirka. Pimi chayta ruran, payllatakmi

Read Full Article
    Santa Elenapi fiscalkunatami millay hanpita katukkunata kamachita rikushpa mana huchachishkamanta ima tiyashkatta rikukrin

Santa Elenapi fiscalkunatami millay hanpita katukkunata kamachita rikushpa mana huchachishkamanta ima tiyashkatta rikukrin

Quito (Pichincha).-  Gustavo Jalk Taripanata Rikuk Tantanakuypa pushakmi, Santa Elena markapi fiscalkuna millay hanpita katukukkunata kamachita rikushpa mana huchachishkamanta, imamantak shina rurashkata rikuriyakrikushkatami willarka. Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article
    Pimampiropi ‘Unikillana’ nishkaka mama llaktapa kawsaypa rurana shinami kan

Pimampiropi ‘Unikillana’ nishkaka mama llaktapa kawsaypa rurana shinami kan

Quito (Pichincha).- ‘Unikillana’ nishka, mana kashpaka “cambeo” nishkawanmi Imbabura markapi, Pimanpiropi kawsakkunaka imatapash katunkapak rantinkapakka kullkita mana minishtin, kaytaka ñawpa taytakunamantami chashna rurak kashka. Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article
    Ecuadorka 3.000 hunu dólaryuk bono pankatami katukrin

Ecuadorka 3.000 hunu dólaryuk bono pankatami katukrin

Quito (Pichincha).- Kullki Charinata Rikuk Wasika llaktapi kawsakkunamanmi 3.000 hunu dólaryuk bono pankata katukrikushkatami willan. Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article
    CFN nishkaka ima tiyashkatami riksichik llankachik wasiyukkunaman willarka

CFN nishkaka ima tiyashkatami riksichik llankachik wasiyukkunaman willarka

Santa Cruz (Galápagos).- 130 riksichik llankachik wasiyukmi Corporación Financiera Nacional nishkapa ima tiyashkata, chaykunata ima shina mañanatapash riksirka. Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article
    Tarpunata Rikuk Wasimi Lojapi naranjata tarpukkunaman imakunata yachachin

Tarpunata Rikuk Wasimi Lojapi naranjata tarpukkunaman imakunata yachachin

Loja (Loja).- Lojapi, Puyango, Chaguarpamba, Catamayo kitimanta naranjata tarpukkunatami tarpushkakuna alli pukuchun, allpata rikuriyachun, hurukuna tarpushkata ama wakllichichun, pukushkakunata alli katunchunpash imakunata yachachirka. Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article
    Ecuadorka “Alerta Emilia” nishkawanmi chinkashka wawakunata maskanka

Ecuadorka “Alerta Emilia” nishkawanmi chinkashka wawakunata maskanka

Quito (Pichincha).- Abya-Yala chakipi kak mama llaktakunata rikushpaka, Ecuadorllami chinchashka wawakunata llaki apakrikta utiyalla maskanata charikrin. Llakta Ukuta Rikuk Wasimi Center of Missing and Exploited Children (Icmec) nishkawan pankata shuti killkarka. Kaywanka Chinkashka Wawakunata Hatun Maskana nishkamanmi yaykushpa utiyalla maskankalla. Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article
    Tulcánpi wichana wasipi wichashkakunatami pistipa hanpita tuksin

Tulcánpi wichana wasipi wichashkakunatami pistipa hanpita tuksin

Quito (Pichincha).- Tulcánpi wichana wasipi wichashkakunatami pisti hanpiwan tuksirka. Chayka shuk pisti shina unkuykunapapashmi kan.   Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article
    134 kitimi alliman, mana unkushpa kawsankapak ima yuyaykunata riksinkapak Bañospi tantanakun

134 kitimi alliman, mana unkushpa kawsankapak ima yuyaykunata riksinkapak Bañospi tantanakun

Baños (Tungurahua).- “Unkuy Illak Kawsanata Rikuk Kitikunapa I Tantanakuy” nishkaka kay enero killa, 18, 19 punchakunami Tungurahua markapi, Bañospi tiyanka. Unkuyta Rikuk Wasimi Kitikunapa Tantanakuywan, Unkuyta Rikuk Panamericana Tantanakuypashmi kaytaka rurakun. Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article
    Hatun Tantanakuyka wanpra kuytsakuna llaktapa pushana ruranapi kachunmi tantanakunaman kayakrin

Hatun Tantanakuyka wanpra kuytsakuna llaktapa pushana ruranapi kachunmi tantanakunaman kayakrin

Quito (Pichincha).- Hatun Tantanakuypimi Llaktapi Kawsakkuna Shikan Ruranakunapi Kachun Tantanakuy nishka tiyan, kaymi kay enero killa, 18, 19, 24 punchakuna “Yachakukkunapa akllanapi kana” nishkata El Oro, Pichincha, Guayas markakunapi uyachinka. Kayka 16 watayukmanta 18 watayukkaman wanpra kuytsakuna akllanapi kachunmi kanka. Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article
    Galápagoska shuk Wakaychina Wasitami charin

Galápagoska shuk Wakaychina Wasitami charin

San Cristóbal (Galápagos).- Galápagos markapi, San Cristóbalpimi Wakaychina Wasita llankachik kallarichirka. Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article
    Kamayka kullki charina mirachunmi ima ruranakunata rikukun

Kamayka kullki charina mirachunmi ima ruranakunata rikukun

Guayaquil (Guayas).- Lenín Moreno Llakta Pushakka “Suyupa Kullki Charina Tantanakuy” nishkawnami kullki charinata mirachinamanta, kunan Ecuador mama llakta ima shina kashkamanta rimarka. Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article

ESCUCHA RADIO CIUDADANA

Facebook

AUDIONOTICIAS

Suscríbase a elciudadano.gob.ec

Reciba al final del la jornada las noticias más importantes del Ecuador y del Gobierno de la Revolución Ciudadana

Especiales

codigodeon3