ElCiudadano.gob.ec

 Breaking News

Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

    Llakta Pushakpa Wasika Gustavo Larrea mana imapi llankakushkatami riksichin

Llakta Pushakpa Wasika Gustavo Larrea mana imapi llankakushkatami riksichin

Quito (Pichincha).- Llakta Pushakpa Wasika shuk killkashkawanmi Gustavo Larrea mana imapi llankakushkata uyachin. Eduardo Mangasmi chashna nikushka pankataka shuti killkan, payka Llakta Pushakpa killkakmi kan. Killkashkaka “kay killkashkawanmi Wilson Gustavo Larrea Cabrera Kamaypi mana ima llankanapi kashkata, Lenín Moreno Llakta Pushak shutipi mana imata rurankpakpashchu kan” nikun. CNF/El Ciudadano/Ushku Chukuri

Read Full Article
    Shuk mama llaktamanta llankachik wasika ashtawan kullkitami Ecuadorpi churanka, shinallatak kaypi tiyashkakunawanmi ruranka

Shuk mama llaktamanta llankachik wasika ashtawan kullkitami Ecuadorpi churanka, shinallatak kaypi tiyashkakunawanmi ruranka

Guayaquil (Guayas).- Marlene Fernández Arcos Doradospa katik pushakmi, kayka McDonald´s shutiwanmi llankan, Eva García Shukyachinata Rikuk Wasi pushakman Ecuadorpi kullkita ashtawan churanata, paykunapa ruranapi minishtishkakunapi kaymanta ima tiyashkata ashtawan rantinata, chashna kullki charinata mirachinatami uyachirka. Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article
    Makinchuta Katunkapak Kanchisniki Tantanakuyka Cayambepimi kanka

Makinchuta Katunkapak Kanchisniki Tantanakuyka Cayambepimi kanka

Quito (Pichincha).- Kay shamuk sábado domingomi punchakunami Cayambepi Makinchu Kanchisniki Katuna Tantankuyka tiyanka. Riksichinata Rikuk Wasimi chaypi 40 shikan makinchu tiyanata, imakunawan chapuna kashkata rikuchina, shuk imakunapi yapachinakunata rikuchinapash tiyanata willarka. Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article
    `Tukuykunapa Wasi´ Ruranaka 136.000 llankaktami minishtinka

`Tukuykunapa Wasi´ Ruranaka 136.000 llankaktami minishtinka

Quito (Pichincha).- El Telégrafo pankapi killkashka willayka María Alejandra Vicuña Wasichinata Rikuk Wasi pushakwanmi parlarka. Paymi 136.000 llankakta minishtinata, 5.500 hunu dólarta chayta rurankapak churana kashkatapash riksichirka. Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article
    Moreno Llakta Pushakka Esmeraldastami 197 wata kishpirishkamanta allikachishkata uyachin

Moreno Llakta Pushakka Esmeraldastami 197 wata kishpirishkamanta allikachishkata uyachin

Quito (Pichincha).- Lenín Moreno Llakta Pushakka Esmeraldastami 197 wata kishpirishkamanta alli kachishkata uyachirka, chayka kay agosto killa, 5 punchami karka. Llakta Pushakka, paypa Twitterpimi, Esmeraldaspi kawsakkunata imanalla nirka. Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article
    Moreno Llakta Pushakka kallpakkunatami paykunawan kashkata uyachirka

Moreno Llakta Pushakka kallpakkunatami paykunawan kashkata uyachirka

Londrespi warkuchinata chaskinkapak kallpanka. CNF/El Ciudadano/Ushku Chukuri Quito (Pichincha).- Lenín Moreno Llakta Pushakka Londrespi, Inglaterrapi Ecuadorpa shutipi kak kallpakkunatami paykunawan kashkata riksichirka. 11 warmi, 6 karimi shikan kallpanapi kanka. Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article
    Ramiro Gonzálezpa kunak warmitami hapishpa wicharka

Ramiro Gonzálezpa kunak warmitami hapishpa wicharka

Quito (Pichincha).- Fiscalía nishkami kay viernes puncha tutamanta María Sol L. IESS nishkapa sarun yachay chayachikta hapishka wichachishkata riksichirka. Payka Ramiro González 2018 – 2013 watakunami chaypi karka. Hanpinkapak imakunata rantishkapi kullkita hapishpa charik tukushkata yuyashpami ima tiyashkata yachankapak hapishpa wichashka. Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article
    Ecuadormanta ashtawan alli kallpakkunami Londresman rin

Ecuadormanta ashtawan alli kallpakkunami Londresman rin

Quito (Pichincha).- Ecuadorka kay agosto killa, 3 punchamanta 13 punchakamanmi Kallpanapa Hatun Mishanakuypi kanka, kayka Londrespimi kanka. Ecuadormanta rikkunaka ashtawan alli kallpakkunami kan. 11 warmi, 6 karimi rin, paykunaka shikan kallpanapimi kanka. Maykanpika punta kutinmi kallpanka. Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article
    Kitikunaka Tukuykunapa Wasi Ruranapami allpakunata kunka

Kitikunaka Tukuykunapa Wasi Ruranapami allpakunata kunka

Quito (Pichincha).- Kitikunapa Tantanakuymi Kamaywan pankata shuti killlkarka, chaypimi allpata 25.000 wasipa kunata nikun. Shinami Tukuykunapa Wasi Ruranaka maykunaman chayanka. Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article
    Ecuadormanta sumak yachana wasikunaka mushuk yachakunatami riksichinka

Ecuadormanta sumak yachana wasikunaka mushuk yachakunatami riksichinka

Quito (Pichincha).- Sumak yachana wasipi yachachinata Rikuk Tantanakuyka chusku chunka pichka yachakunata allichinata, kanchis mushuk yachakunata, kimsa maestría yachakunatapashmi ari nishka. Ecuadormanta sumak yachana wasikunami kaykunataka mañashka. Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article
    Lenín Moreno Llakta Pushakka Ecuadorpi kawsakkuna tantanakuchunmi mañan

Lenín Moreno Llakta Pushakka Ecuadorpi kawsakkuna tantanakuchunmi mañan

Quito (Pichincha).- Lenín Moreno Llakta Pushakka, Alianza PAISpa pushakpashmi kan, miércoles tutami chay tantanakuypi kakkunata, Ecuadorpi kawsakkunatapash, imapash llaki tiyakpipash, tantanakushka kachun mañarka.   Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article
    TAME nishkaka kutinllatakmi Guayaquil – Cuenca – Guayaquil rinawan katin

TAME nishkaka kutinllatakmi Guayaquil – Cuenca – Guayaquil rinawan katin

Quito (Pichincha).- TAMEka kayna julio killa, 31 punchamantami kutinllatak Guayaquil – Cuenca – Guayaquil rinawan katin. Kashna rinaka kay wata abril killa, 18 punchamantami mana tiyarka. Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article
    Chapakkunaka palantawan 600 kilo cocaína pakashkatami hapirka

Chapakkunaka palantawan 600 kilo cocaína pakashkatami hapirka

Quito (Pichincha).- Wanpuna chanayanapi, antanka chayanapi kak chapakkuna, Mama Kucha Manñapi Allkukunata Ashnanata Yachachina Wasipashmi palantawan pakashka millay hanpita hapirka, kayka Bélgicaman rikuk hatun kipipimi kashka. Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article
    Moreno Llakta Pushak: “Llaktapi kawsakkuna pakalla upalla kullkita mañanata kunata riksichishunchik, ashtawan alli kashunchik”

Moreno Llakta Pushak: “Llaktapi kawsakkuna pakalla upalla kullkita mañanata kunata riksichishunchik, ashtawan alli kashunchik”

Quito (Pichincha).- Lenín Moreno Llakta Pushakka, paypa kayna semana ima rurashkata riksichinapimi, pakalla upalla kullkita mañanata, kunata rikuriyanatami uyachirka. Paypa Suyupa wasi pushakkunata imapash kashna tiyashkata riksichichun mañashkatami willarka. Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article
    Moreno Llakta Pushak: “Kaymanta allimanmi lukshishun. Wakchakunata mana llakichishunchu”

Moreno Llakta Pushak: “Kaymanta allimanmi lukshishun. Wakchakunata mana llakichishunchu”

Quito (Pichincha).- Lenín Moreno Llakta Pushakka kayna semana ima rurashkatami riksichirka. Shinami kullki charinamanta, shuk mama llaktakunaman mañashka kullkimanta, pakalla upalla kullkita hapinamantapash rimarka. Llakta Pushakka Ecuadorpi kawsakkunatami tantanakushpa kay llakimanta llukshina kashkata uyachirka. Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

Read Full Article