ElCiudadano.gob.ec

 Breaking News

Esta entrada también está disponible en: English, French

    Pichinchaka pirkata witsikanapimi Manarak Wanpra – Kuytsapa Pukllanapi mishan

Pichinchaka pirkata witsikanapimi Manarak Wanpra – Kuytsapa Pukllanapi mishan

Quito (Pichincha).- Emily Gonzálezmi Manarak 23 Watayukpi, Manarak Wanpra-Kuytsapa Pukllanapi pirkata utiyalla witsikanapi misharka. Esta entrada también está disponible en: English, French

Read Full Article
    Agosto killa, 15 punchamantami pukapash, ankapash cangrejota mana hapina kanka

Agosto killa, 15 punchamantami pukapash, ankapash cangrejota mana hapina kanka

Quito (Pichincha).- Kay 2017 wata, agosto killa, 15 punchamanta, septiembre killa 15 punchakamanmi, Ecuadorpi, pukapash, ankaspash cangrejotaka mana hapina kanka. Challwa Hapinata Rikuk Wasimi chashna willarka. Esta entrada también está disponible en: English, French

Read Full Article
    “Sarapa Raymi” nishkaka Guarandapimi tiyanka

“Sarapa Raymi” nishkaka Guarandapimi tiyanka

Quito (Pichincha).- “Sarapa Raymi” nishkaka kay agosto killa, 25 punchami Guarandapi tiyanka. 15 de Marzo panpapimi kanka. Esta entrada también está disponible en: English, French

Read Full Article
    Pichincha Pukllanata Rikuk Tantanakuyka millay hanpipa llakita rikuriyanapimi kimirin

Pichincha Pukllanata Rikuk Tantanakuyka millay hanpipa llakita rikuriyanapimi kimirin

Quito (Pichincha).- Millay Hanpita Rikuk Wasipash, Pichincha Pukllanata Rikuk Tantanakuypashmi ishkay tukushpa millay hanpipa llakita rikuriyankapak pankata shuti killkanka. Esta entrada también está disponible en: English, French

Read Full Article
    Llakta Pushakpa Wasika Gustavo Larrea mana imapi llankakushkatami riksichin

Llakta Pushakpa Wasika Gustavo Larrea mana imapi llankakushkatami riksichin

Quito (Pichincha).- Llakta Pushakpa Wasika shuk killkashkawanmi Gustavo Larrea mana imapi llankakushkata uyachin. Eduardo Mangasmi chashna nikushka pankataka shuti killkan, payka Llakta Pushakpa killkakmi kan. Killkashkaka “kay killkashkawanmi Wilson Gustavo Larrea Cabrera Kamaypi mana ima llankanapi kashkata, Lenín Moreno Llakta Pushak shutipi mana imata rurankpakpashchu kan” nikun. CNF/El Ciudadano/Ushku Chukuri

Read Full Article
    Shuk mama llaktamanta llankachik wasika ashtawan kullkitami Ecuadorpi churanka, shinallatak kaypi tiyashkakunawanmi ruranka

Shuk mama llaktamanta llankachik wasika ashtawan kullkitami Ecuadorpi churanka, shinallatak kaypi tiyashkakunawanmi ruranka

Guayaquil (Guayas).- Marlene Fernández Arcos Doradospa katik pushakmi, kayka McDonald´s shutiwanmi llankan, Eva García Shukyachinata Rikuk Wasi pushakman Ecuadorpi kullkita ashtawan churanata, paykunapa ruranapi minishtishkakunapi kaymanta ima tiyashkata ashtawan rantinata, chashna kullki charinata mirachinatami uyachirka. Esta entrada también está disponible en: English, French

Read Full Article
    Makinchuta Katunkapak Kanchisniki Tantanakuyka Cayambepimi kanka

Makinchuta Katunkapak Kanchisniki Tantanakuyka Cayambepimi kanka

Quito (Pichincha).- Kay shamuk sábado domingomi punchakunami Cayambepi Makinchu Kanchisniki Katuna Tantankuyka tiyanka. Riksichinata Rikuk Wasimi chaypi 40 shikan makinchu tiyanata, imakunawan chapuna kashkata rikuchina, shuk imakunapi yapachinakunata rikuchinapash tiyanata willarka. Esta entrada también está disponible en: English, French

Read Full Article
    `Tukuykunapa Wasi´ Ruranaka 136.000 llankaktami minishtinka

`Tukuykunapa Wasi´ Ruranaka 136.000 llankaktami minishtinka

Quito (Pichincha).- El Telégrafo pankapi killkashka willayka María Alejandra Vicuña Wasichinata Rikuk Wasi pushakwanmi parlarka. Paymi 136.000 llankakta minishtinata, 5.500 hunu dólarta chayta rurankapak churana kashkatapash riksichirka. Esta entrada también está disponible en: English, French

Read Full Article
    Moreno Llakta Pushakka Esmeraldastami 197 wata kishpirishkamanta allikachishkata uyachin

Moreno Llakta Pushakka Esmeraldastami 197 wata kishpirishkamanta allikachishkata uyachin

Quito (Pichincha).- Lenín Moreno Llakta Pushakka Esmeraldastami 197 wata kishpirishkamanta alli kachishkata uyachirka, chayka kay agosto killa, 5 punchami karka. Llakta Pushakka, paypa Twitterpimi, Esmeraldaspi kawsakkunata imanalla nirka. Esta entrada también está disponible en: English, French

Read Full Article
    Moreno Llakta Pushakka kallpakkunatami paykunawan kashkata uyachirka

Moreno Llakta Pushakka kallpakkunatami paykunawan kashkata uyachirka

Londrespi warkuchinata chaskinkapak kallpanka. CNF/El Ciudadano/Ushku Chukuri Quito (Pichincha).- Lenín Moreno Llakta Pushakka Londrespi, Inglaterrapi Ecuadorpa shutipi kak kallpakkunatami paykunawan kashkata riksichirka. 11 warmi, 6 karimi shikan kallpanapi kanka. Esta entrada también está disponible en: English, French

Read Full Article