ElCiudadano.gob.ec

“Kullki charinaka allimanmi katikun, kunanka mirachinatami rikuna kan”

“Kullki charinaka allimanmi katikun, kunanka mirachinatami rikuna kan”

“Kullki charinaka allimanmi katikun, kunanka mirachinatami rikuna kan”
June 06
10:51 2017

Quito (Pichincha).- Carlos de la Torre Kullki Charinata Rikuk Wasika lunes chishipash, tutapashmi Ecuadorpa kullki charina ima tukushkata riksichirka. Kamay imata rurankapak munashkatami rikuchina kan. Shuk mama llaktakunapi ima tukushkata, llakta ukupi ima tiyashkata, kullki hawa ima tiyashkata, llakta ukupi kullki ima tukushkatami rikuna kan nirka.

Chashnami Ecuador 2015 wata shuk mama llaktakunapa llakiwan llaki apashkata, chay katuna rantinata llakichishkata, chya shina yana wirata mashnapa katuna pishiyashkata, muyuntipi kak mama llaktakuna kikin kullkita dólarwan rikushpa mirachishkata riksichirka. “Shuk mama llaktakunapi ima tiyashkakunami Ecuadortaka llakichin” nirka.

Shinapash kayna 2016 wata, noviembre killakamanmi kullkiwan llankak wasikunaka 1.300 hunu dólarta chaskirka, shinapash mañanachinamanta rimashpaka 650 hunu dólartallami mañachishka.

Katunakunamanta ashtawan kullkita kunamanta rimashpaka, dólar ñukanchik kullki shina kashkamantaka mana chunka shinakaman chayashkatami riksichirka, “chaypa rantika pishiyarkami”. Ecuadorpa kullki wakaychik wasika kullki wakaychik wasikunapa charishkata rikushpaka, 107% shinata charishkatami riksichirka.

Suyuman kuna kullkimanta rimashpaka, kayna wata abril killa, kunan wata abril killawan rikushpaka, 11,57% shinata mirashkatami uyachirka. “Kullki charinaka allimanmi katikun, chaytami mirachina kan” nirka.

Kay watakuna charishka kullkita mayman chayachishkamantapashmi rikurka, shinami 1990-2005 watakuna wakchakunaka 20% shinata chaskishkata, kutin charikuna 100% shinata chaskishkata; 2006-216 watakuna wakchakuna 100% shinata chaskishkata, kutin charikkunaka 40% shinata chaskishkatami riksichirka.

Mañashka kullkimanta rimashpaka, kunan mañashka kullkika 2005 wata mañashka kullkiwan rikushpaka, shinallatak kashkata, chay watakuna kunan watakuna llakikuna mana tiyashkata, shinallatak kullki charinapash wiñashkata, kunanwan rikushpaka, sarunka chawpi kashkatami, yuyarichirka. Kay watakuna mañashka kullkika llaktapa minishtishkakunapa kashkata, chaykuna kay punchakuna kullkita kuna kashkatami willarka. “Llaktapa shikan minishtishkakunata ruranapami kullkita mañarka, chaypami 2.000 hunu dólar bonota katukun, 1.000 hunu dólarka 6 watapami kan, chaymantaka 8,75% shinatami kunka, kutin chayshuk 1.000 hunu dólar bonotaka 10 watapami katukun chaymantaka 9,62% shinatami kunka” nirka. Kunankaman 4.598 hunu dólarta minishtishkata, chayta ima shina paktachinata rikukushkata, chayta kay wata tukurinkakaman rikunatami uyachirka.

Kullki charinapa imata ruranamantaka llankachik wasikuna ruranakunapi yaykuchun rikuriyakrikushkata, mañachina kullkita mirachinata, shuk mama llaktakunaman katunata, kullki wakaychik wasikunata mana kullkina ruranakunapi yaykuchinata, dólar kikin kullki shina shinchiyashpa katichun rurakkunata, katukkuna shuk mama llaktakunaman katuchun yanapanatami riksichirka.

“Shamuk punchakuna ashtawan imakunata ruranata, shinapash shukkunawan rikushpaka, mana ashtawan valishkachu kana kan; kullki charina mirashpa katichunmi sarun kamay rurashkakunawan chayta paktachina kan; pikunami imakunata rurankapak munan, paykunatami yanapakrin” nirka.  HP/El Ciudadano/Ushku Chukuri

Esta entrada también está disponible en: English, French, Spanish

ESCUCHA RADIO CIUDADANA

Facebook

AUDIONOTICIAS

Suscríbase a elciudadano.gob.ec

Reciba al final del la jornada las noticias más importantes del Ecuador y del Gobierno de la Revolución Ciudadana

Especiales

codigodeon3